BNG, IU y PSOE suben las tasas de la piscina y rechazan las alegaciones del PP

El tripartito BNG, IU y PSOE siguen aumentando la carga de su mala gestión aumentando las tasas de la piscina municipal, respondiendo a la revision de precios solicitida por la empresa adjudicataria de la misma.

El Partido Popular insistió en conocer con detalle la cuenta de explotación de la empresa adjudicataria, sobre la que se justificó la necesidad de subir las tarifas, cuenta que el gobierno no analizó para comprobar los gastos imputables a la gestión de la piscina de Ares y Mugardos.

Se justificó la subida por la subida obligatoria del IVA, que pasa del 8 al 21% en usos deportivos, si bien el tripartito entiende que deben ser los mugardeses con sus tarifas aumentadas las que deben pagar esas subidas, mientras que el PP ha manifestado varias dudas, que transformó en ALEGACIONES a la subida:

 1. Si el plan de viabilidad del pliego de condiciones por el que se rije estimaba 700 usuarios abonados para el cálculo económicoy finalmente son 1799 los actuales se puede decir que esos ingresos "extra" deberían repercutir en el canon anual que los Concellos de Ares y Mugardos pagan a la empresa (97.201,07 €/año, 50% cada Concello), y si esta diferencia no repercute ni en este canon ni en la reducción de tarifas entonces ¿a dónde va? Pues a beneficios de la empresa.
 2. El mismo pliego estima en 241.761,84 € los ingresos medios anuales mientras que la cuenta de explotación de la empresa registra 404.383,52 € de ingresos, por lo quye solo con los ingresos procedentes  de las cuotas de abonados reconocidos en dicha cuenta de explotación (a los que habría que sumar 325 personas apuntadas en cursos) ya se sobrepasan los costes medios anuales y se supera con creces el 5% de beneficio industrial que le corresponde a la empresa.
 3. La cuenta de explotación de la empresa refleja como impuesto sobre beneficios una cifra negativa de -9.516.33 €; cuando una empresa si tiene pérdidas, no tiene que hacer frente al pago de ese impuesto.
 4. Las tarifas actuales llevan el IVA incluido así que la repercusión no debería recaer sobre los usuarios de la piscina, por lo que el PP propuso que a la vista la cuenta de resultados, que deben rondar los 150.000 € debería revisarse el canon a la baja que pagan los Concellos o seguir pagando el mismo canon y repercutir una bajada de las tarifas. Esta última es la propuesta del PP, que estima que podría hacerse una rebaja de las tarifas de al menos un 15%.
 5. En todo caso el PP manifestó por activa y por pasiva dudas razonables sobre la justificación y las cuentas de resultados que aunque reconociendo algun grupo que pudieran ser necesarias repasar "por que no querriamos beneficiar a una empresa en vez de a los mugardeses", pero lo cierto es que no hicieron ninguna revisión de lo dicho por el PP. (Es más facil subirla y ya está que solicitar mas documentacion a la empresa y nuevas justificaciones de ingresos y gastos).
En resumen, el PP entiende que la repercusión del IVA no debe repercutirse única y exclusivamente sobre los mugardeses porque ni es justa ni necesaria. Que se sube una tasa por la incapacidad del gobierno y quien lo apoya sin hacer una revisión completa de las pretensiones de una empresa que presenta pérdidas aun teniendo 1000 abonados más de los previstos (y aun así sería viable). Y con la pregunta del millón sin contestar:
Si la explotación es viable con 700 abonados (según estudio de viabilidad hecho por el Concello) ¿por qué es menos viable teniendo 1000 abonados más de los previstos? ¿A quien repercuten los ingresos de esos 1000 abonados de más sobre el cálculo inicial, al Concello o a la empresa? No hay respuesta porque no se ha comprobado a fondo la documentación. (Ya avisamos en agosto http://ppdemugardos.blogspot.com.es/2012_08_01_archive.html)

10 comentarios:

 1. Esto es el colmo de los despropósitos, no quieren privatizar pero suben las tasas de la piscina para beneficiar a la empresa y perjudicar a los vecinos.
  Pero esta gente se esta riendo de los vecinos. Es Increible....

  ResponderEliminar
 2. En canto ao da suba de taxa da piscina só se me ocorre pensar que debía de ser unha carga moi pesada, dende o momento que se tiveron que xuntar tres partidos para poder elevala.

  ResponderEliminar
 3. En el acta viene bien claro, el portavoz del PP le dice al Alcalde que por algún motivo estará defendiendo los intereses de la empresa.
  Pues sólo falta que alguien dé un paso adelante y lo reconozca publicamente.

  ResponderEliminar
 4. En canto ao da suba ou actualización dos impostos e taxas municipais é algo que debésemos ter asumido a cidadanía posto que ademais de estar fixado por lei, se o Concello non ingresa razoablemente, tampouco poderá atender debidamente a prestación das actividades e dos servizos aos que está obrigado .
  Si temos en conta a suba de prezos e custos que habitualmente se produce , ou se prefiren o incremento do IPC, a proposta aprobada polo Concello pode considerarse medianamente razoable e por iso, aínda que non sexa para tirar foguetes, tampouco é para resgarnos as vestiduras.
  Os cidadáns que temos e esiximos dereitos, estamos obrigados tamén a pagar os nosos impostos.

  Ao que non debésemos estar obrigados os cidadáns é a asumir as cargas económicas derivadas da mala xestión dos nosos administradores públicos. Digo isto por que de non se corrixir a tempo ou renegociarse, como alguén dixo no seu momento, os cidadáns e cidadás contribuíntes do Concello de Mugardos corremos o risco de ter que asumir un pesado lastre económico como consecuencia dos acordos aprobados en sesión plenaria do 26 de xuño de 2009 polo BNG e o Partido Popular cos votos en contra de Independentes por Mugardos, PSOE e Esquerda Unida, para a construción do Museo dos restos arquelóxicos do Caldoval e a súa posta en valor.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Respecto a sua opinion na subida de taxas non a compartimos, xa que a subida nas taxas da piscina e do 15%(por contrato so estamos obrigados a subir o IPC, 2,4%), quen se beneficia desta subida, unicamente a empresa que xestiona a piscina, enton porque motivo os grupos que a votaron defenden os intereses da empresa en vez de os veciños.
   Respecto a subida dos impostos, o goberno non esta obrigado a subilas, so o IBI, o resto as sube porque eles queren.
   E respecto a mala xestion, poñamos o exemplo do museo do caldoval, nese pleno so se votou a forma poder contruilo, non a xestion do mesmo que e un convenio pendente e diferente do da construcion e non poden ir aparellados, que levamos mais dun ano reclamando, a nosa obligacion era que este museo se fixese e vai camiño diso entonces agradeceriamos que non confunda as cuestions, o outro exemplo e a xestion en auga, lixo e sumidoiros ten unhas perdas anuais de mais de 200.000 €, pero isto parece que so preocupa no PP, somos os unicos que se preocupan de en que se gastan os cartos e a mala xestion dos mesmos.

   Eliminar
 5. Penso que hai respostas que non debesen facerse esperar como neste caso ás afirmacións que fai o Partido Popular cando di que no pleno do Conveniob do Museo soamente votouse a forma de construílo , por que os que temos temos memoria e testemuño de dita sesión plenaria sabemos que non son certas e polo tanto estamos obrigados a denuncialas e desmentilas .
  Para iso , sín perder de vista as dúbidas legais expostas por Esquerda Unida ante a ausencia do informe de Secretaría en canto ao Convenio , hai que empezar dicindo que sín saber como e con que base legal quedaron sín efecto as obrigacións contraídas por REGANOSA estipuladas no Convenio Urbanístico aprobado pola Corporación Municipal o día 11 de xaneiro de 2002 e as contempladas na Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio da xunta de Galicia con data 31 de xullo do mesmo ano , cuestións ambas que deixou suficientemente claras a portavoz de Esquerda Unida na súa intervención no pleno e que resumindo dicían que , dando por rematados vos traballos valorativos non xacemento arqueolóxico de Caldoval e proceder ao traslado dous restos arqueolóxicos escavados para a súa posta en valor. Comunico ou xeito de garantir a conservación e recuperacion deste patrimonio. Dado a imposibilidade técnica dá súa conservación in situ, dado que ian a ser recalificados para a ampliación de Reganosa. Os traballos de remate dá escavación, traslado e posta en valor dos restos terán que ser financiados na súa totalidade pola Regasificadora do Noroeste S.A. E rexeranse polas condicións que se especifican non anexo un desta resolución que entre outras cuestións contempla que o traballo de desmontaxe de estruturas seleccionadas baixo criterios arqueolóxicos analizando composicións de paramentos e pavimentos asociados de tal xeito que se garanta unha axeitada construción posterior. Montaxe dos restos seleccionados de acordo coas características orixinais, primando criterios de veracidade e respecto do orixinal. Incluiranse as infraestruturas e equipamentos necesarios para unha axeitada conservación dos restos e a súa posterior musealización. Proxecto museográfico onde primando os criterios de rigor científico facilítese unha comprensión didactica do xacemento ao público en xeral. Incluiranse as dotacións de infraestruturas e equipamentos necesarios para unha correcta atención dous visitantes .

  Pero é que ademais de ter que ceder os terreos o Concello , no orzamento de construción e urbanización establécese nunha cifra pechada , e polo tanto REGANOSA non terá que achegar cantidade algunha no suposto que se produzan sobrecustos e tan pouco pola licenza de obras por que será o Concello a entidade contratante .

  E para rematar e desmentir a información do Partido Popular dicir que o punto 1.1.2. do Convenio , ademais do relacionado coa construción do Museo , obriga ao Concello a asumir a contratación e dirección do mantemento .

  ¡¡ Todo un choio !!

  ResponderEliminar
 6. No es que intente poner en duda el contenido de este último comentario puesto que no dispongo de información para ello , pero en cualquier de ser ciertas afirmaciones que se recogen al final resulta cuando menos preocupante, por lo cual no estaría de más que el Partido Popular colgase el texto integro del Convenio en este blog tal y como suele hacer en otros casos para informarnos .

  ResponderEliminar
 7. Estos comentarios pienso que son "de parte". En una entrada sobre subidas del precio de la piscina para los usuarios, ¿acaban hablando del Museo de Reganosa?. Alguien intenta desviar la atención.

  ResponderEliminar
 8. Como dice el comentarista anterior, es una entrada sobre la subida de tasas de la piscina por lo que los comentarios deben ir referidos a esta ya que delo contrario desviamos el tema, cuestión que parece ser primordial para el discurso anterior, que por las referencias de fechas tiene todas las papeletas para ser un/a concejal de IU. En todo caso puede identificarse, ¡que se las publicamos igual!

  En todo caso trataremos el tema del museo en una entrada próxima para que se pueda soltar, aunque le adelanto que en el convenio, entre los compromisos de la empresa no figura el pago de los terrenos, sí para la excavación, traslado y puesta en valor de los restos arqueologicos. (En la exposicion punto III.

  Por otro lado la operación ha sido supervisada por la Direccion Xeral de Patrimnonio como punto 3) del convenio están la 3.1 Aprobacion de los proyectos de obra, reconstruccion y puesta en valor de los restos arqueologicos y demás que requieran su intervención. 3.3 supervision tecnica, y establecimiento de los criterios de los trabajos de reconstruccion y puesta en valor.

  Nada figura en dicho convenio respecto a que el suelo deba ser puesto por la empresa.

  ResponderEliminar
 9. Primero decir que comparto con vosotros el hecho de que esta entrada se corresponde con la subida de tasas de la piscina y no precisamente con el Convenio del Museo , y también saludar como algo positivo vuestra intención de dedicarle un espacio al tema del Museo puesto que la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pié no llegamos a entender como es posible que REGANOSA haya gestionado , construido y puesto en funcionamiento la Planta de Gas , un proceso cuando menos con cierta complejidad , y por el contrario después de algo más de diez años no haya sido capaz de hacerlo de igual manera con la construcción y puesta en funcionamiento del Museo . Por ello es de esperar de los partidos políticos en el Ayuntamiento que , además de sus versiones y opiniones , nos informen de los hechos puntuales de gestión y toma de decisiones que se hayan producido durante este más que dilatádisimo tiempo .
  Creo que además de un ejercicio de información y aclaración de los hechos contribuiría también al reforzamiento de la debilitada credibilidad ciudadana en cuanto a la acción política de nuestros representantes ,
  Gracias .

  ResponderEliminar

Te rogamos hagas tu comentario con respeto y de forma constructiva para el beneficio de tod@s.