miércoles, 31 de agosto de 2011

Convocatoria de axudas á rehabilitación integral de edificios, vivendas e urbanización no ámbito das áreas de rehabilitación integral do Concello de Mugardos


Hoxe o BOP publica á apertura do prazo de un (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da sua publicación, para a presentación de solicitudes de novos demandantes de axudas á rehabilitación integral de edificios, vivendas e urbanización no ámbito das áreas de rehabilitación integral do Concello de Mugardos; ascendendo o importe total destas axudas á contía de 293.732,84 euros.